ਜਿਭ ਏਯੀਜ ਆਨੀਸ ਟ ਯਾਂਟ ਜਸਟੀ ਏੌਂਸਰਯ, ਵਾਯਡ 22, ਸਏਾਯਫ ਯ –ਅਜ ਨਏ ਯਟ ਦੀਆਂ 2018 ਜਭਊਂਸ ਰ ਚ ਣਾਂ ਜਵਚ ਇਏ ਉਭੀਦਵਾਯ ਹਨ.

ਜਿਭ ਏਯੀਜ ਆਨੀਸ ਟ ਯਾਂਟ ਜਸਟੀ ਏੌਂਸਰਯ, ਵਾਯਡ 22, ਸਏਾਯਫ ਯ –ਅਜ ਨਏ ਯਟ ਦੀਆਂ 2018 ਜਭਊਂਸ ਰ ਚ ਣਾਂ ਜਵਚ ਇਏ ਉਭੀਦਵਾਯ ਹਨ.

Read more…

What’s Happening