Multilingual Bios

詹嘉礼是2018多伦多市选士嘉堡——爱静阁选区的候选人。

尊敬的詹嘉礼在2014年10月27日当选为多伦多市议会议员。

詹嘉礼先生被任命为;

 • 法庭提名陪审委员会主席:
 • 牌照及准则委员会副主席;
 • 士嘉堡区委员会副主席;及
 • 多伦多新移民倡导者。

Read More….

 

詹嘉禮是2018多倫多市選士嘉堡——愛靜閣選區的候選人。

尊敬的詹嘉禮在2014年10月27日當選為多倫多市議會議員。

詹嘉禮先生被任命為;

 • 法庭提名陪審委員會主席:
 • 牌照及準則委員會副主席;
 • 士嘉堡區委員會副主席;及
 • 多倫多新移民倡導者。

Read more…

Ο Jim Karygiannis είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος για το Δημοτικό Σύμβούλιο της πόλης του Τορόντο, Scarborough-Agincourt, στις δημοτικές εκλογές του 2018.

Ο αξιότιμος κ. Jim Karygiannis εξελέγη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τορόντο στις 27 Οκτωβρίου 2014.

Ο κ. Καρυγιάννης διορίστηκε:

 • Επιτροπή ορισμού δικαστηρίων, πρόεδρος.
 • Επιτροπή Αδειοδότησης και Προτύπων ως Αντιπρόεδρος.
 • Αντιπρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου του Scarborough. Και
 • Εισαγγελέας για τους Νεοαφιχθέντες στην πόλη του Τορόντο.

Read more…

짐 케리지아니스는 2018년 지방선거에 출마한 스카보로-에긴코트 지역 토론토 시의원 후보로, 2014년 10월27일, 토론토 시의원에 당선되었습니다.

케리지아니스는 법원 후보자 심사위원장,  영업허가 및 기준 위원회 부회장, 스카보로 지역 자문위원회 부회장, 토론토시 새 이민자 변호인 등을 역임하였으며, 현재 Exhibition Place 운영위원, 하버프론트 센터 이사, 온타리오주 불어권 자치 연합회원, 스카보로 지역 보존 패널, 스카보로 병원 지역사회 및 환자 자문위원 등으로 활동하고 있습니다.

Read more…

 

जिम करीग यॊ ानिस टोरॊटो ससटी काउॊससऱर, वार्ड 22, स्कारबोरो-अग कोटड के 2018 रपासऱका चुिाव के सऱए उम्मीदवार है

Read more..

ਜਿਭ ਏਯੀਜ ਆਨੀਸ ਟ ਯਾਂਟ ਜਸਟੀ ਏੌਂਸਰਯ, ਵਾਯਡ 22, ਸਏਾਯਫ ਯ –ਅਜ ਨਏ ਯਟ ਦੀਆਂ 2018 ਜਭਊਂਸ ਰ ਚ ਣਾਂ ਜਵਚ ਇਏ ਉਭੀਦਵਾਯ ਹਨ.

ਜਿਭ ਏਯੀਜ ਆਨੀਸ ਟ ਯਾਂਟ ਜਸਟੀ ਏੌਂਸਰਯ, ਵਾਯਡ 22, ਸਏਾਯਫ ਯ –ਅਜ ਨਏ ਯਟ ਦੀਆਂ 2018 ਜਭਊਂਸ ਰ ਚ ਣਾਂ ਜਵਚ ਇਏ ਉਭੀਦਵਾਯ ਹਨ.

Read more..

Jim Karygiannis est candidat à la mairie de Toronto, Scarborough-Agincourt pour les  élections municipales de 2018. L’honorable Jim Karygiannis a été élu au conseil municipal de Toronto le 27 octobre 2014.

 1. Karygiannis a été nommé pour:
 • Président du Comité de Nomination des Tribunaux
 • Vice-président Comité des Licences et des Normes
 • Vice-président du Conseil Communautaire de Scarborough
 • Représentant les Nouveaux Arrivants à la ville de Toronto

Read more…

Ճիմ Քարիճիանիս

Գանատայի Թորոնթոյի շրջանի Սգարպորօ-Էճինքորթ –ի (Scarborough-Agincourt) ընտրատարածքի նախկին քաղաքային խորհրդարանի անդամ, Ճիմ Գարիճիանիս, աժմ թեկնածու է Թորոնթոյի քաղաքային խորհուրդի Սգարպորօ-Էճինքորթ (Scarborough-Agincourt) շրջանի 2018 թուականի քաղաքապետարանի ընտրութիուններուն.

Read more…

Urdu Bio 

Kurdish Bio

Tamil Bio

 

 

What’s Happening